BOV (Belgische Orthoptische Vereniging) - AOB

Belgische Orthoptische Vereniging

De beroepsvereniging wil fungeren als contactorgaan tussen orthoptisten.

Om lid te zijn van de vereniging moet men beantwoorden aan volgende criteria:

- actief effectief lid:

 • houder zijn van een diploma van orthoptist,
 • een definitieve erkenning bekomen hebben,
 • een visum bezitten dat toegang geeft tot het beroep van orthoptist en toelaat het beroep uit te oefenen in België.

- senior effectief lid:

 • houder zijn van een diploma van orthoptist,
 • een definitieve erkenning bekomen hebben,
 • een visum gehad hebben (indien de orthoptist nog actief was in april 2013) dat toegang gaf tot het beroep van orthoptist en dat toeliet dit beroep uit te oefenen in België,
 • gepensioneerd zijn.

- aspirant-lid:

 • houder zijn van een diploma van orthoptist,
 • in afwachting zijn van een definitieve erkenning en/of toekenning van een visum, dat toegang geeft tot het beroep van orthoptist en toelaat dit beroep uit te oefenen in België,
 • een lid kan maximum gedurende 2 jaar aspirant-lid zijn (de tijd welke nodig is om zijn dossier in orde te stellen).

- student-lid:

 • student zijn in het derde jaar van een bacheloropleiding Orthoptie, welke erkend is in België.

 

Twee maal per jaar wordt een ledenvergadering georganiseerd in combinatie met een congres of wetenschappelijke voordrachten.

Ook in de toekomst zal de vereniging bijscholingen organiseren.

De BOV-ABO behartigt eveneens de belangen van u als orthoptist. Zo zijn we als beroepsvereniging vertegenwoordigd in verschillende instanties in binnen- en buitenland:

 • RIZIV
 • AOB, Academia Ophthalmologica Belgica
 • jaarlijks OB-congres (Ophthalmologica Belgica)
 • overleg oogzorg
 • erkenningscommissie van Ministerie van Volksgezondheid (erkenning/registratie orthoptisten)
 • Nationale Raad voor Paramedische Beroepen en Technische Commissie
 • OCE Orthoptistes de la Communauté Européenne 
  De OCE heeft tot doel de orthoptisten van de deelnemende landen te verenigen, informatie uit te wisselen over het beroep orthoptie en hen te vertegenwoordigen bij de bevoegde instanties binnen de Europese Unie.
 • IOA, International Orthoptic Association 
  Het doel van de IOA is het wereldwijd promoten van de orthoptische wetenschap, het verlenen van informatie en ondersteuning aan nationale autoriteiten en individuen en het bijdragen tot behoud en verbetering van niveau van opleiding, training en orthoptische praktijk.
Bestuur

Mandaat 2024-2027 (gestemd op 20/04/2024) :

 

Voorzitter : Manon Maassen

 

Vicevoorzitter : Alain Bauwens

 

Penningmeester : Daisy Godts

 

Secretaris FR : Alicia Coureau

 

Secretaris NL : Lien Antoons 

 

Sociale media FR/NL : Cassandre Delperdange

 

Website beheerder : Chamseddoha El Mahboub

 

Bestuurders (wetenschappelijke projectmanagers - interne communicatie - administratieve ondersteuning) : Rémi Guérin, Célestine Vervotte et Kathleen Thibert

Word lid

Geachte collega,

Graag nodigen we u uit lid te worden van de Belgische Orthoptische Vereniging.

De Vereniging heeft tot doel de belangen van orthoptisten te behartigen in de diverse sectoren waar ze werkzaam zijn (ziekenhuizen, revalidatiecentra, oogheelkundige raadplegingen, ...). Ze telt op dit ogenblik een negentigtal leden.

Twee maal per jaar wordt een ledenvergadering georganiseerd in combinaite met een congres, een symposium of een wetenschappelijke voordracht. ook in de toekomst zal de vereniging bijscholen verzorgen. Als lid wordt u geïnformeerd over de activiteiten van de International orthoptic Association (IOA) en van de Orthoptistes de la Communauté Européenne (OCE). U wordt tevens op de hoogte gebracht van nieuwe vacatures.

Op onze website kan u interessante links vinden, de wetgeving betreffende het beroep orthoptie in België raadplegen, de deontologische code van de orthoptist inkijken, enz.
U ontvangt als lid ook een login waarmee u toegang hebt tot het members only gedeelte. U kan uw gegevens op de site te allen tijde actualiseren.

We wensen uw aandacht te vestigen op het feit dat een erkenning en een visum vereist zijn om in België het beroep van orthoptist te mogen uitoefenen. Meer informatie hierover vindt u via de website van FOD volkgezondheid.

Om lid te worden, gelieve een nieuwe account aanmaken . Uw account zal geactiveerd worden zodra uw lidgeld ontvangen is.

Het lidmaatschap bedraagt 90€ per jaar (45 € vorr de student van B3 bachelier orthoptie), over te schrijven op rekeningnummer BE42 0010 8173 0054 van BOV-ABO met als mededeling “lidmaatschap jaar” + uw (meisjes)naam. Uw lidmaatschap gaat pas in na ontvangst van uw inschrijvingsfiche.

Graag ontvingen wij tevens een (gewone) fotokopie of gescand exemplaar van uw diploma, evenals een kopie van uw visum van zodra u dit ontvangen heeft. Voor de studenten : een inschrijvingsgetuigschrift

We hopen u te mogen verwelkomen in onze vereniging.

Met vriendelijke groeten,

De Raad van Bestuur van BOV-ABO

Contact

Hebt u vragen over de vereniging of over het beroep van orthoptist?

Contacteer de Belgische Orthoptische Vereniging (BOV):